انجمن قارچ شناسی ایران در ابتداء به صورت شاخه ای در انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران (نامه شماره 83 مورخ 4/8/77 ًًانجمن بیماری شناسی گیاهی ایران) فعال بوده است و سپس تاسیس آن تحت عنوان ًانجمن علمی قارچ شناسی ایرانً در تاریخ 1/12/1388 مورد تایید کمیسیون انجمن های علمی ایران قرار گرفت و در تاریخ 18/12/1389 تحت شماره 27124 و شناسه ملی 10320496758 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده.

اهداف کلی: انجمن قارچ شناسی ایران که موسسه ای غیر انتفاعی است، شامل گسترش، پیشبرد، ارتقاء سطح علمی، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های قارچ شناسی در ایران می باشد. زمینه های مورد حمایت انجمن کلیه امور در رشته های مختلف (از قبیل قارچ شناسی، زیست شناسی، بیماریهای گیاهان، گیاه پزشکی، صنایع غذائی، تولیدات قارچ ها، بیوتکنولوژی صنایع شیمیائی و غیره) که به نحوی از انحناء با دانش قارچ شناسی ارتباط دارند.

اعضای انجمن را متخصصانی تشکیل می دهند که به نحوی با دانش قارچ شناسی در ارتباط می باشند. این اعضاء مطابق با فصل سوم اساسنامه انجمن به صورت: عضو پیوسته، عضو وابسته، عضو دانشجوئی، عضو افتخاری و عضو موسسه ای (حقوقی) با انجمن مرتبط می باشند.

انجمن سالانه (معمولاً در شهریور ماه) مجمع عمومی برگزار می کند و هر سه سال یک بار در مجمع عمومی اقدام به انتخاب هیات مدیره خود می کند.

انجمن دارای دو نشریه نامبرده در زیر است:

1-    هاگ (خبرنامه) که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی انتشار می یابد.

2-  Mycologia Iranica(قارچشناسی) که به صورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشرمی شود.

پیمایش به بالا