در چارچوب سياست هاي انجمن قارچ شناسي ايران و طبق مصوبه هيئت مديره انجمن، شاخه هاي هاي تخصصي انجمن قارچ شناسي به شرح زير به منظور آشنايي بيشتر متخصصين و ايجاد فضايي براي تبادل اطلاعات محققين در زمنيه هاي مختلف دانش قارچ شناسي ايجاد شده است.

 

شاخه قارچ هاي همزيست، مسئول شاخه: آقاي دكتر يونس رضائي دانش                               y.rdanesh@yahoo.com

شاخه گلسنگ شناسي، مسئول شاخه : آقاي دكتر محمد سهرابي                                           mycolich@yahoo.com

شاخه قارچهاي صنعتي،‌ مسئول شاخه : آقاي دكتر اسلامي زاده                                         eslamiupm@gmail.com

قارچ‌هاي عامل مهار زیستی، مسئول شاخه: آقاي دكتر شهرام نعیمی                                     shnaeimi@yahoo.com

قارچ زهرها يا ميكوتوكسين‌ها، مسئول شاخه: آقاي دكتر مهدي رزاقي ابيانه                          mrab442@pasteur.ac.ir

 

کمیته دانشجویی، مسول کمیته دکتر مهدی ارزنلو                                                        arzanlou@tabrizu.ac.ir

 

اعضای کمیته دانشجویی: دکتر مونس بخشی، دکتر امیررضا امیرمیجانی، دکتر علیرضا علیزاده و دکترفریبا قادری

پیمایش به بالا