فراخوان

v>

                                                        باسمه تعالي
1402/10/29 :تاريخ
شماره: 1010
 
شیوه نامه حمایت انجمن قارچ شناسی ایران از پایان نامه/ رساله و تشویق دانشجویان به
فعالیت در زمینه های مرتبط با علم قارچ شناسی (اصلاح شده 1402)
انجمن قارچ شناسي ايران ( كه از اين پس در اين شيوه نامه انجمن ناميده مي شود) در راستای اهداف
خود و به منظور رشد و تقويت علم قارچ شناسي در كشور از طريق ايجاد ارتباطات علمي با دانشگاهها
و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي، تشويق دانشجويان به فعاليت در زمينه های مرتبط با علم
قارچ شناسي و حمايت مالي از پايان نامه/ رساله دانشجويان تحصيالت تكميلي (كه از اين پس در اين
شيوه نامه پايان نامه ناميده مي شود) به شرح زير حمايت مي كند :
الف) اعطای پژوهانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلي
پژوهانه هر سال به دو پايان نامه كارشناسي ارشد و دو پايان نامه دكتری اعطا مي شود. مبلغ
پژوهانه برای پايان نامه كارشناسي ارشد 20 ميليون ريال و برای پايان نامه دكتری 50 ميليون ريال
مي باشد.
شرایط متقاضي:
1. عضويت دانشجو و استاد راهنمای متقاضي در انجمن.
2. ارتباط موضوع پايان نامه با علم قارچ شناسي.
3. اولويت داشتن موضوع پايان نامه از نظر حل مشكلات موجود در كشور و يا گسترش مرزهای
دانش.
مدارک مورد نیاز، نحوه ارسال و روند بررسي :
ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه محل تحصيل و درخواست كتبي حمايت مالي به همراه تاييد
استاد راهنما به دبيرخانه انجمن توسط فرد متقاضي.
تبصره 1: ضميمه نمودن فايل پروپوزال، نامه ابالغ تصويب پروپوزال در دانشگاه، نامه تاييد
استاد راهنما و كارنامه دانشجو (نيمسال منتهي به ارسال درخواست) و پيشينه علمي (در
مورد دانشجويان دوره دكتری) به مدارک ارسالي ضروری است.

تبصره 2: ارسال درخواست و مدارک توسط متقاضي بايستي از طريق پست الكترونيكي

انجمن قارچ شناسي ايران ( mycologicalsociety@gmail.com) انجام پذيرد.

تبصره 3: زمان ارسال فراخوان 30 اذرماه، مهلت ارسال پروپوزال 30 دی ماه (در صورت نياز
به مدت 15 روز تمديد گردد)، ارسال به كميته داوران 15 بهمن ماه هر سال و مهلت داوری
يکماه و نيم در نظر گرفته شد. نتايج در اولين جلسه هيئت مديره در فروردين ماه سال بعد
اعلام و پس از تاييد ، ابلاغ گردد.
تبصره 4: كسب حداقل 60 امتياز برای دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و 70 امتياز برای
دانشجويان مقطع دكتری (محاسبه شده بر اساس فرم ارزيابي پايان نامه های دانشجويي) ،
جهت برخورداری از حمايت مالي انجمن الزامي مي باشد.
تبصره 5: بر اساس مصوبات سيامين جلسه هيئت مديره انجمن و در راستای حمايت از
دانشجويان مناطق محروم مصوب گرديد با توجه به سطح دانشگاهها، ضريب برای آنها به
شرح زير در نظر گرفته شود: (دانشگاه سطح يک = ضريب 1؛ دانشگاه سطح 2 = ضريب 1/1
و دانشگاه سطح 3 = ضريب 1/3 در نظر گرفته شود). بر اين اساس نمره كسب شده از جدول
امتيازات، متناسب با سطح دانشگاه محل تحصيل متقاضي، در ضرايب فوق ضرب خواهد شد.
تبصره 6: نحوه ارزيابي پروپوزال دانشجوی كارشناسي ارشد مطابق با ضميمه شماره 1 و برای
دانشجوی دكتری مطابق با ضميمه شماره 2 خواهد بود
تبصره 7: مقرر گرديد در هر مقطع، حداكثر يک نفر از يک دانشگاه انتخاب گردد.
تعهدات حمایت شونده:
1. ارائه چكيده پايان نامه به انجمن جهت انتشار در سايت انجمن.
2. ارائه يک نسخه از فايل نهايي پايان نامه به انجمن جهت نگهداری در كتابخانه انجمن.
3. سپاسگزاری از انجمن در پاياننامه و مقالات مستخرج از پايان نامه، به خاطر حمايت مالي، با
رعايت عنوان درست انجمن به فارسي انجمن قارچ شناسي ايران و انگليسي
.Iranian Mycological Society
ب) تشویق به فعالیت در زمینه های مرتبط با علم قارچشناسي

انجمن نفرات اول هر ورودی در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته های مرتبط با قارچ شناسي در هر يک از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را به صورت رايگان به مدت سه سال به عنوان عضو دانشجويي مي پذيرد. چنانچه افراد قبال عضو انجمن باشند به همان ميزان از پرداخت حق

عضويت سالهای بعد معاف خواهند شد .
تبصره: درخواست كتبي متقاضي و گواهي آموزش دانشگاه ذيربط مبني بر تاييد رتبه
متقاضي، از مدارک مورد نياز مي باشند . اعضای كميته دانشجويي انجمن عهدهدار بررسي و
تاييد موارد مربوط به بند ب مي باشند.
اين شيوه نامه در دوازدهمين جلسه دور سوم هيات مديره مورخ 1396/10/06 به تصويب رسيد و در
نوزدهمين جلسه هيئت مديره دوره پنجم مورخ 1402 /10 /29 بروز رساني شد و از تاريخ تصويب
قابل اجرا خواهد بود.

 

پیمایش به بالا