به موجب بند 3 از برنامه 5 ساله استراتژي انجمن قارچ شناسي ايران مصوب چهارمين مجمع عمومي عادي مورخ 12/06/1392، دفتر نمايندگي انجمن در نواحي و استان‌هاي كشور تاسيس شده است. اسامي نمايندگان، آدرس پست الكترونيك و محل استقرار آنان در جدول درج شده است.

آدرس ایمیلمحل استقرارنام استان/ناحیهنام و نام خانوادگیردیف
arzanlou@hotmail.com arzanlou@tabrizu.ac.irدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیدكتر مهدي ارزنلو1
abrinbana@gmail.comدانشگاه ارومیه (پردیس نازلو)آذربایجان غربیدكتر مسعود ابرين بنا2
mdavari@uma.ac.irدانشگاه محقق اردبیلیاردبیلدكتر مهدی داوری3
sharifnabib@gmail.comدانشگاه صنعتی اصفهاناصفهاندكتر بهرام شريف‌ نبي4
magnaportheg@gmail.com jnikkhah@ut.ac.irپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانالبرزدكتر محمد جوان نيكخواه5
simplicillium@yahoo.comموسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشورتهراندکتر رسول زارع6
khpirali@yahoo.comشهرکردچهارمحال و بختیاریدكترخدادادپيرعلي‌خيرآبادي7
reza.mirzaee.mrz@gmail.comمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبیخراسان جنوبیمهندس محمدرضا ميرزايي8
mmeplantpathologist@gmail.comمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویخراسان رضویدكتر مجتبی مرادزاده اسکندری9
rhemati2001@gmail.com rhemati@znu.ac.irدانشگاه زنجانزنجاندکتر رقیه همتی10
pirnia@ymail.comدانشگاه زابلسیستان و بلوچستاندكتر مهدي پيرنيا11
reza.mostowfizadeh@gmail.com rezamostofizadeh@yahoo.comدانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازفارسدكتر رضا مستوفي زاده قلمفرسا12
j.abdollahzadeh@yahoo.comدانشگاه کردستانکردستاندكتر جعفر عبداله زاده13
Ar_amirmijani@yahoo.com ar.amirmijani@gmail.comدانشگاه جیرفتکرمان (جیرفت)دكتر اميررضا اميرميجاني14
hmho279@yahoo.com hmohammadi@uk.ac.irدانشگاه شهید باهنرکرمان (كرمان)دكتر حميد محمدي15
dasafaee@yahoo.comمركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاهکرمانشاهمهندس داريوش صفايي16
sadravi_me@yahoo.comدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمددكتر مهدي صدروي17
kamranrahnama1995@gmail.comدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی پردیس جدیدگلستاندكتر كامران رهنما18
blumeria2015@gmail.comدانشگاه گيلانگیلاندكتر سيد اكبر خداپرست19
Mycology2@gmail.com m.tajick@gmail.com m.tajick@sanru.ac.irدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمازندراندكتر محمدعلي تاجيك قنبري20
Zafari_d@yahoo.com دانشگاه بوعلی سیناهمداندكتر دوستمراد ظفري21
abolmaali.sh@gmail.com s_abolmaali@sbu.ac.irدانشگاه سمنانسمنان (سمنان)دکتر شمس الضحی ابوالمعالی22
mdarvishnia44@yahoo.comدانشگاه لرستانلرستاندکتر مصطفی درویش‌نیا23
a_eslami_1988@yahoo.comآموزشگاه عالی مهرگانمرکزی (محلات)دکتر اعظم السادات اسلامی24
rezafani52@gmail.comمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدیزددکتر سیدرضا فانی25
Farzadkarampour9@gmail.comمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهربوشهرمهندس فرزاد کرم‌پور26
shmjlo2000@gmail.comدانشگاه صنعتی شاهرودسمنان (شاهرود)دکتر شیده موجرلو27
jasminium_6061@yahoo.comمركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگانهرمزگاندکتر آزاده گودرزی28
Javad_ashrafi@yahoo.com ایلاممهندس جواد اشرفی29
K.nourollahi@ilam.ac.ir,    Nourollahi25@yahoo.comدانشکاه ایلامایلامدکتر خشنود نوراللهی30
Majidamani2000@yahoo.comموسسه تحقیقات خرماخوزستانمهندس مجید امانی31
shidehmojerlou@yahoo.com دانشگاه شاهرودسمناندکتر شیده موجرلو32
پیمایش به بالا