علاقمندان به عضویت در انجمن قارچشناسی ایران میتوانند کلیه مدارك مورد نیاز جهت عضویت را به دبیرخانه انجمن از طریق آدرس پست الکترونیکی mycologicalsociety@gmail.com ارسال نمایند. پس از بررسی مدارك ارسالی (کلیه مدارك فقط به صورت الکترونیکی پذیرفته میشود)، تایید عضویت از طریق ایمیل به متقاضیان اعلام خواهد شد. جهت دریافت کارت عضویت لازم است متقاضیان پس از انجام هماهنگی به صورت حضوري به دبیرخانه انجمن مراجعه نمایند.
 

توجه: تمدید عضویت در انجمن قارچشناسی ایران مستلزم پرداخت حق عضویت سالیانه و ارسال تصویر فیش واریزي و یا رسید پرداخت بانکی به دبیرخانه انجمن میباشد.

مدارك مورد نیاز:
1. تکمیل فرمهاي تقاضاي عضویت (با هر دو فرمت Excel و Word )
 

2. تصویر شناسنامه و کارت ملی
 

3. پرداخت حق عضویت سالیانه به مبلغ 500000 ریال (براي دانشجویان 250000 ریال*) و ارایه تصویر فیش واریزي و یا رسید پرداخت بانکی
 

4. عکس پرسنلی با فرمت JPEG  وضوح 300 .
 

* ارایه تصویر کارت دانشجویی (داراي تاریخ اعتبار مشخص) و یا گواهی اشتغال به تحصیل براي دانشجویان الزامی میباشد.

شماره حسابهاي انجمن قارچشناسی ایران:
شماره حساب 342069371 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی (کد شعبه 3420 -)
 

 شماره شباي بانک تجارت  IR 5701 8000 0000 0003 4206 9371

شماره کارت    8419 0434 8370 5859

پیمایش به بالا