اعضای هیات مدیره دوره پنجم

دکتر محمد جوان نیکخواه:رئیس هیات مدیره

دکتر سید اکبر خداپرست:نائب رئیس

دکتر موسی نجفی نیا :دبیر

دکتر محمدرضا آصف شایان:خزانه دار

دکتر علیرضا علیزاده:عضو هیات مدیره و مسول المپیاد های علمی

دکتر مونس بخشی:بازرس اصلی

دکتر احمد عباسی مقدم: علی البدل هیات مدیره و مدیر سایت و شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی

دکتر حمید محمدی:عضو علی البدل هیات مدیره

دکتر بهرام شریف نبی:بازرس علی البدل

اعضای هیات مدیره ادوار گذشته

  • هیات مدیره دوره اول

دکتر جعفر ارشاد:رئیس هیات مدیره

دکتر محمد جوان نیکخواه:نائب رئیس

دکتر رسول زارع:دبیر

دکتر سید اکبر خداپرست:عضو اصلی و مسئول خبرنامه انجمن (هاگ)

دکتر مهرداد عباسی:خزانه دار

مهندس سیما زنگنه:بازرس اصلی

دکتر غلامرضا بلالی دهکردی:عضو علی البدل

دکتر ابراهیم محمدی:عضو علی البدل

دکتر احمد عباسی مقدم:بازرس علی البدل

دکتر محمدرضا آصف:مسئول روابط عمومی انجمن و مدیر سایت

  • هیات مدیره دوره دوم

دکتر جعفر ارشاد:رئیس هیات مدیره

دکتر قربانعلی حجارود:نائب رئیس

دکتر رسول زارع:دبیر

دکتر سید اکبر خداپرست:خزانه دار و مسئول خبرنامه انجمن

دکتر محمد جوان نیکخواه:عضو اصلی

مهندس سیما زنگنه:بازرس اصلی

دکتر بهرام شریف نبی:عضو علی البدل

دکتر جعفر عبداله زاده:عضو علی البدل

دکتر احمد عباسی مقدم:بازرس علی البدل

دکتر مونس بخشی:مسئول خبرنامه انجمن (هاگ)

دکتر محمدرضا آصف:مسئول روابط عمومی انجمن و مدیر سایت

  • هیات مدیره دوره سوم

دکتر قربانعلی حجارود:رئیس هیات مدیره

دکتر بهرام شریف نبی:نائب رئیس

دکتر بی تا عسگری:دبیر

دکتر جعفر عبداله زاده:خزانه دار

دکتر مهدی ارزنلو:عضو اصلی و مسئول کمیته دانشجویی و روابط بین الملل

سید اکبر خداپرست:بازرس اصلی

دکتر محمدرضا آصف:عضو علی البدل، مسئول روابط عمومی انجمن

دکتر ناصر صفائی:عضو علی البدل

دکتر احمد عباسی مقدم:بازرس علی البدل و مدیر شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی

دکتر مونس بخشی:مسئول خبرنامه انجمن (هاگ)

هیات مدیره دوره چهارم

دکتر محمد جوان نیکخواه:رئیس هیات مدیره

دکتر بهرام شریف نبی:نائب رئیس

دکتر مونس بخشی:دبیر و مسئول خبرنامه

دکتر امیررضا امیر میجانی:خزانه دار

دکتر مهدی ارزنلو:مسئول کمیته دانشجویی و روابط بین الملل

دکتر علیرضا علیزاده:بازرس اصلی

دکتر محمدرضا آصف:عضو علی البدل، مسئول روابط عمومی انجمن

دکتر محمدعلی تاجیک قنبری:عضو علی البدل

دکتر احمد عباسی مقدم:بازرس علی البدل و مدیر سایت و شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی

پیمایش به بالا